Rss Feed

THCS Sơn Thủy

KẾ HOẠCH

CHUYÊN MỤC HÒ KHOAN

GIÁO ÁN

BÀI GIẢNG

SÁNG KIẾN KN

Hỗ trợ

Nguyễn Văn Hiếu

Thống kê

 • Đang truy cập: 47
 • Hôm nay: 950
 • Tháng hiện tại: 29955
 • Tổng lượt truy cập: 18945431

LIÊN KẾT TIỆN ÍCH


GỐC TIN HỌC

                    TÊN CÔNG VĂN               TẢI VỀ
THÁNG 8 NĂM 2018  
QĐ 2745 ban hành quy định quy hoạch nguồn CBQL
CV 1325 hướng dẫn quản lí và sử dụng các nguồn thu ngoài quy định
QĐ 2740 giao chỉ tiêu KHPT năm học 2018 - 2019
CV 480 thuc hien cac khoan thu nop nam hoc 2018-2019
CV 1398 chuan bi co so vat chat phuc vu nam hoc 2018-2019
CV 141 thuc hien mot so noi dung ve quan ly vien chuc
CV 642 HD to chuc thao giang va thuc hien chuyen de CM THCS
QD ban hanh khung thoi gian nam hoc
CV1486 HD BDTX CBQL nam hoc 2018-2019
CV 1485 HD BDTXGV nam hoc 2018-2019
CV 775 lich hoat dong thang 8.2018
QD 3672 giao chi tieu bien che su nghiep giao duc
CV 788 day manh UD CNTT vao truong hoc
CV 794 HD trien khai he thong phan mem CSDL ve GDMN va PT
CV 803 huong dan thuc hien ND 116
CV 810 HD mot so cong viec dau nam cua cap hoc THCS
CV 821 day manh UD phan mem quan ly truong hoc vnEdu
CV 820 HD thuc hien va bao cao cac khoan thu chi dau nam hoc
CV 826 Huong dan day hoc Tin hoc nam hoc 2018-2019ooo
THÁNG 9 NĂM 2018  
TT_22_HD_cong_tac_thi_đua_khen_huong_nganh_GD
TT_20_ban_hanh_quy_dinh_chuan_nghe_nghiep_GV_co_so_GDPT
TT_17-18-19_quy_dinh_ve_KDCLGD_va_congnhan_CQG_dv_cs_GD
TB_202_du_kien_ket_qua_bo_nhiem_CDNN_va_xep_luong_dv
_VC_cac_dv_truong_hoc
QD_4537__trich_NS_2018_de_bo_sung_du_toan_chi_cho_cac_truong_hoc
QD_4480_ban_hanh_KH_muc_tieu_PT_GD_va_DT_nam_hoc_2018-2019
QD_901_thanh_lap_doan_kiem_tra_chuyen_de_quan_ly_va_
su_dung_cac_khoan_thu_chi
QD_900_ban_hanh_KH_kiem_tra_truong_hoc_nam_hoc_2018-2019
QD_888_phan_cong_trach_nhiem_lanh_dao_CB_CV_co_quan_PGD
QD_870_thanh_lap_hoi_dong_chyen_mon_cap_THCS
Lich_dai_hoi_cong_doan_truong_hoc
KH_2064_tuyen_dung_vien_chuc_su_nghiep_GD_nam_2018
HD_thuc_hien_mot_so_nhiem_vu_ve_cong_tac_doi_
nam_hoc_2018-2019
Du_thao_HD_thuc_hien_nhiem_vu_hoi_dong_chuyen_mon
CV_2004_hop_dong_vien_chuc_giao_duc
CV_1018_HD_thuc_hien_BHYT_HSSV_nam_hoc_18-19
CV_937_HD_thuc_hien_nhiem_vu_GD_chinh_tri_va_
cong_tac_hoc_sinh_nam_học_2018-2019
CV_933_nop_ho_so_thi_thang_hang_CDNNGV_tu_hang_III_len_hang_II
CV_932_cu_GV_tham_gia_tap_huan_kien_thuc_phap_luat_cho_
GV_day_GDCD
CV_931_HD_mot_so_nhiem_vu_lien_quan_den_cong_tac_TCCB
CV_923_bao_cao_chuyen_giao_chat_luong__hoc_sinh
CV_922_tham_gia_tap_huan_giang_vien_nguon_theo_DA_Plan
CV_913_HD_to_chuc_thuc_hien_TT_20_ban_hanh_quy_dinh__chuan_GV
CV_907_BC_tinh_hinh_trien_khai_thuc_hien_ND_06_cua_TTgCP
CV_895_HD_thuc_hien_nhiem_vu_GDTrH_nam_hoc_18-19
CV_894_cong_tac_quan_ly_day_them_hoc_them_nam_hoc_2018_-_2019
CV_890_lich_trinh_nam_hoc_2018-2019
CV_889_HD_to_chuc_Hoi_thi_KHKT_nam_hoc_2018_-_2019
CV_855_KH_thuc_hien_cong_tac_BDTX_giao_vien__cap_
THCS_2018_-_2019
CV_854_KH_thuc_hien_cong_tac_BDTX_CBQL_cap_THCS_2018_-_2019
CV_853_HD_thuc_hien_ctr_hoat_dong_GD_NGLL_cap_THCS
CV_848_YS_CV_1853_cua_So_ve_BC_tong_ket_danh_gia_
phu_cap_uu_dai_cua_CBQL
CV_841_lich_hoat_dong_thang_9.2018
CV_840_danh_gia_cong_tac_thang_8_KH_thang_9.2018
CV_199_BC_so_lieu_CBCC_VC_va_nguoi_hop_dong_lao_dong
CT 10 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 - 2019
THÁNG 10 NĂM 2018  
TB_lich_sinh_hoat_CLB_phu_trach_doi_thang_10.2018
TB_961_kiem_tra_de_hoan_thanh_ho_so_de_nghi_cong_nhan_
truong_dat_CQG
TB_958__kiem_tra_de_hoan_thanh_HS_de_nghi_cong_nhan_truong
_dat_CQG_THCS_Hung
QD_4682_phe_duyet_ket_qua_bo_nhiem_CDNN_doi_voi_vien_chuc
QD_4682_phe_duyet_ket_qua_bo_nhiem_CDNN_doi_voi_vien_chuc_2
QD_4661_thanh_lap_doan_kiem_tra_truong_THCS_dat_CQG
QD_3107_tang_thuong_danh_hieu_chien_si_thi_dua_cap_tinh
ND_127_quy_dinh_trach_nhiem_quan_ly_nha_nuoc_ve_GD
KH_2231_BNL_keo_dai_thoi_gian_giu_chuc_vu_dv_CBQL_
GD_nam_2018
KH_1036_Thuc_hien_chuong_trinh_hanh_dong_ve_binh_dang_gioi
HD_1070_thuc_hien_nhiem_vu_cua_trung_tam_hoc_tap_cong_dong
GM_gap_mat_nu_CB_nh_giao_lao_dong_tien_tien_luc_8h_ngay_18.10
Du_thao_HD_thi_dua_cap_THCS_nam_hoc_2018-2019
CV_2190_hop_dong_vien_chuc_giao_duc
CV_2189_thuc_hien_tinh_gian_bien_che_dot_1.2019
CV_2164__tap_huan_su_dung_phan_mem_quan_ly_ngan_hang_de_thi
CV_2153_dang_ky_danh_muc_dau_tu_cong_trinh_du_kien_dau_tu_
tu_von_SNGD
CV_1086_dang_ky_so_theo_doi_suc_khoe_cho_hoc_sinh_
nam_hoc_2018-2019
CV_1084_HD_xay_dung_chi_tieu_chat_lượng_day_va_hoc_cap_THCS
CV_1083_huong_dan_cac_hoi_thi_cap_THCS_nam_hoc_2018-2019
CV_1082_Huong_dan_xep_thi_dua_cap_THCS_nam_học_2018-2019
CV_1074_to_chuc_tong_ket_5_nam_thuc_hien_ngay_sach_VN
CV_1072_cu_CB_GV_tham_gia_BD_theo_DA_NN
CV_1069_TB_ket_qua_ra_soat_danh_gia_TTHTCD_nam_hoc_2017-2018
CV_1063_trien_khai_BC_thong_ke_giao_duc_ky_dau
CV_1060_HD_thuc_hien_mot_so_hd_chuyen_mon_cap_THCS
CV_1058_trien_khai_thuc_hien_KH_2181cua_SGD
CV_1057_trien_khai_thuc_hien_KH_2180_cua_SGD
CV_1047_HD_nhiem_vu_cua_cac_HDCM_cap_THCS_nam_hoc_2018_-_2019
CV_1044_HD_thuc_hien_cong_tac_GDTC_va_hd_TDTT
CV_1040_HD_quan_ly_su_dung_va_bao_quan_TBDH_nam_hoc_2018-2019
CV_975_BD_tap_trung_noi_dung_BDTX_nam_hoc_2018-2019
CV_975_BD_tap_trung_noi_dung_BDTX_nam_hoc_2018-2019
CV_975_BD_tap_trung_noi_dung_BDTX_nam_hoc_2018-2019
CV_972_YS_CV_2148_của_So_GD_vv_XD_KH_van_dong_tiep_nhan_
quan_ly_va_su_dung_tai_tro_cc_cs_GD
CV_971_cu_CBQL_GV_tham_gia_tap_huan_phan_mem_quan_ly_
ngan_hang_de_thi
CV_968_HD_thuc_hien_cong_tac_y_te_truong_hoc_va_BHYT_HS_2018-2019
CV_965_HD_to_chuc_thuc_hien_TT_14_quy_dinh_chuan_hieu_
truong_co_so_GDPT
CV_964_HD_thuc_hien_nhiem_vu_CNTT
CV_960_HD_thi_OTE_cap_TH_THCS_nam_hoc_2018-2019
CV_959_bao_cao_day_hoc_TA_tang_cuong
CV_955_HD_cong_tac_huong_nghiep_day_nghe
CV_952_trien_khai_XD_truong_hoc_an_toan_ve_ANTT
CV_951_danh_gia_cong_tac_quan_ly_va_su_dung_cac_khoan_thu_chi
CV_949_bao_cao_so_lieu_GDTC_va_the_thao_truong_hoc_tu_nam_
2016_den_nay
CV_948_dang_ky_tai_lieu_GD_dia_phuong_va_nghe_pho_thong
CV_946_lich_hoat_dong_thang_10.2018
CV_944_danh_gia_thang_9_KH_hoat_dong_thang_10.2018
CV_76_BC_ke_hoach_giang_day_nghe_pho_thong_lop_8
CV_06_HD_binh_xet_danh_hieu_cq_don_vi_doanh_nghiep_dat_chuan_
van_hoa
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

THỜI SỰ

VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI

 • 15/2018/TT-BNNPTNT
  Thứ ba - 26/03/2019 18:54
  Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT ban hành bởi BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ngày 29-10-2018 ban hành bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 • 20/2018/TT-BTNMT
  Thứ ba - 26/03/2019 18:54
  Thông tư 20/2018/TT-BTNMT ban hành bởi BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ngày 08-11-2018 quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường.
 • 42/2018/TT-BCT
  Thứ ba - 26/03/2019 18:54
  Thông tư 42/2018/TT-BCT ban hành bởi BỘ CÔNG THƯƠNG ngày 12-11-2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân.
 • 35/2018/TT-BYT
  Thứ ba - 26/03/2019 18:54
  Thông tư 35/2018/TT-BYT ban hành bởi BỘ Y TẾ ngày 22-11-2018 quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc.
 • 43/2018/QĐ-TTg
  Thứ ba - 26/03/2019 18:54
  Quyết định 43/2018/QĐ-TTg ban hành bởi THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ngày 01-11-2018 ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam.
 • 29/2018/TT-BTNMT
  Thứ ba - 26/03/2019 18:54
  Thông tư 29/2018/TT-BTNMT ban hành bởi BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ngày 26-12-2018 ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.

HÌNH ẢNH