Rss Feed

THCS Sơn Thủy

KẾ HOẠCH

CHUYÊN MỤC HÒ KHOAN

GIÁO ÁN

BÀI GIẢNG

SÁNG KIẾN KN

Hỗ trợ

Nguyễn Văn Hiếu

Thống kê

  • Đang truy cập: 36
  • Khách viếng thăm: 30
  • Thành viên online: 21
  • Hôm nay: 1249
  • Tháng hiện tại: 33007
  • Tổng lượt truy cập: 19173962

LIÊN KẾT TIỆN ÍCH


GỐC TIN HỌC

CÔNG VĂN NĂM HỌC 2019 - 2020
THÁNG 8 NĂM 2019
QD_87_khen_thuong__nam_hoc_2018-2019
QD_4176_giao_chi_tieu_bien_che_tu_01.8_den_31.12.2019
CV_666_danh_gia_cong_tac_thang_7_KH_thang_8.2019
CV_667_lich_hoat_dong_thang_8.2019
CV 672 HD du toan cap bu hoc phi va ho tro chi phi hoc tap
CV 671 huong dan thuc hien TT 24
CV 670 HD thuc hien ND 116
QD 2944 khen thuong thanh tich nam hoc 2018-2019 cua nganh GD Le Thuy
QD 4240 ban hanh quy che dieu dong thuyen chuyen tiep nhan vien chuc
CV 686 huong dan mot so cong viec dau nam hoc cap THCS
QD_1314_cong_nhan_hoan_thanh_va_cap_chung_chi_BD_theo_CDNNGV
CV 685 huong ung ngay toan dan thu gom rac thai 
CV 689 HD cong tac BDTX CBQL năm_học_2019-2020
CV 690 HD cong tac BDTX GV năm_học_2019-2020
Bieu bao cao tien luong 2019_CAC DON VỊ
Du thao bao cao tong ket nam hoc 2018-2019
BC 696 tong ket nam hoc 2018-2019 trien khai nhiem vu nam hoc 2019-2020
CV 114 thay doi tai khoan giao dich cua LDLD tinh
KH 397 nang cao nang luc ung xu su pham dao duc nha giao
QD 709 cong nhan va cap giay chung nhan ket qua BD TX CBQL GV 2018-2019
TB 1847 chuyen doi vi tri cong tac dv chuc danh ke toan cac don vi truong hoc
HD 1189 thuc hien BHYT hoc sinh sinh vien nam hoc 19-20
CT 11 thuc hien nhiem vu trong tam nam hoc 2019-2020
CV 200 bao cao danh sach nhan vien van thu tai cac truong hoc
THÁNG 9 NĂM 2019
CV 727 danh gia cong tac thang 8 KH thang 9.2019
QD 728 phan cong trach nhiem lanh dao CB CV co quan Phong GD1
QD 2486 tang bang khen cua Bo
HD quy trinh bo sung nhan su BCH cong doan
CV 730 lich hoat dong thang 9.2019
CV 734 phoi hop to chuc hoat dong GD ngoai gio chinh khoa
CV 741 trien khai su dung phan mem mang GD VN Vnedu
QD 5151 ban hanh KH muc tieu phat trien GD DT nam hoc 2019-2020
QD 5152 dieu chinh chi tieu bien che su nghiep tu ngay 09.9 den ngay 31.12.2019
CV 2209 quy doi chung chi ngoai ngu
CV 1950 xay dung du toan ngan sach nha nuoc nam 2020
CV 777 HD thuc hien nhiem vu y te truong hoc nam hoc 2019-2020
CV 214 lam ho so de nghi BNL doi voi CBQL GD
CV 793 danh gia cong tac thu vien nam hoc 18-19 va huong dan nam hoc 19-20
CV_791_HD_thuc_hien_nhiem_vu_nam_hoc_cap_THCS
QD_5261_kien_toan_BCD_PCGD_XM_huyen_LT
QD 3516 tang thuong danh hieu chien si thi dua cap tinh
CV_215_lap_ho_so_xet_chuyen_CDNN_doi_voi_vien_chuc
CV_811_HD_thuc_hien_nhiem_vu_giao_duc_the_chat_hd_the_thao_truong_hoc
CV_24_trien_khai_thuc_hien_cac_loai_so_dong_phuc_TPT_do
CV_816_ra_soat_co_so_vat_chat_truong_hoc_giai_doan_2020-2025
CV_115_BC_KH_giang_day_nghe_pho_thong_lop_8
QD_kien_toan_BCD_doi_moi_ctr_SGK_GDPT_huyen_LT
QD kien toan BCD DA XD XHHT giai doan 2012-2020 huyen LT
CV_818_ve_cong_tac_quan_ly_day_them_hoc_them_nam_hoc_2019_-_2020
KH_840_trien_khai_cong_tac_GD_ATGT_trong_truong_hoc
Du thao HD nhiem vu cua HĐCM cap THCS nam hoc 2019 - 2020
QĐ_839_thanh_lap_Hoi_dong_chuyen_mon_THCS_năm_học_2019-2020
QD_830_ban_hanh_Ke_hoach_kiem_tra_truong_hoc_2019-2020
CV_829_lich_trinh_hoat_dong_nam_hoc_2019-2020
THÁNG 10 NĂM 2019
CV 851 lich hoat dong thang 10.2019
CV_850_danh_gia_cong_tac_thang_9_KH_thang_10.2019
CV_867_HD_thuc_hien_nhiem_vu_CNTT_nam_hoc_2019-2020
CV_864_HD_nghien_cuu_khoa_hoa_va_hoi_thi_KHKT_cap_THCS
CV_857_YSCV_2476_HD_trien_khai_cong_tac_xa_hoi_trong_truong_hoc
CV_2210_ra_soat_danh_sach_dang_ky_xet_thang_hang_CDNN
CV_2209_tinh_gian_bien_che_dot_1_nam_2020_va_nhung_nam_tiep_theo
CV_08_HD_binh_xet_danh_hieu_co_quan_don_vi_dat_chuan_VH
QD_880_thanh_lap_doan_kiem_tra_chuyen_de_truong_THCS
Chuong_trinh_cong_tac_doi_va_phong_trao_nhieu_nhi
QD_5519_trich_NS_bo_sung_du_toan_chi_cho_cac_truong_de_thuc_hien_ND_86
QD_5790_trich_ngan_sach_nam_2019_bo_sung_du_toan_chi_cac_don_vi_truong_hoc
CV_881_HD_thi_chon_hoc_sinh_gioi_lop_9
CV_2303_xet_chuyen_chuc_danh_nghe_nghiep_doi_voi_vien_chuc
CV_884_cu_CBGV_tham_gia_tap_huan_kien_thuc_phap_luat_cho_GV_day_GDCD
CV_883_Huong_dan_thi_dua_cap_THCS_nam_học_2019-2020
CV_882_huong_dan_cac_hoi_thi_cap_THCS_nam_hoc_2019-2020
CV_1657_day_nhah_thanh_toan_khong_dung_tien_mat_linh_vuc_y_te_giao_duc
TT_16_HD_tieu_chuan_dinh_muc_may_moc_thiet_bi_chuyen_dung_linh_vuc_GD
CV_888_HD_cong_tac_thiet_bi_day_hoc_nam_hoc_2019-2020
CV_896_Bao_cao_hien_trang_san_hang_rao_cong_don_vi_giao_duc
Ket_qua_chon_doi_tuyen_HSG_lop_8
CV_895_gap_mat_CBQL_GV_dang_ky_BDNLNN_A2_dot_6
CV_242_bao_cao_bien_che_cac_don_vi_truong_hoc
QD_27_cong_nhan_ban_chu_nhiem_CLB_phu_trach_Doi
CV_913_HD_cong_tac_GD_chinh_tri_tu_tuong_cho_HS
CV_911_ung_ho_quy_Vi_nguoi_ngheo_nam_2019
TB_lich_sinh_CLB_phu_trach_Doi_thang_10
QD_5803_thanh_lap_to_ra_soat_xet_ho_so_thang_hang_vien_chuc
KH_30_phoi_hop_trien_khai_cuoc_thi_tim_hieu_luat_tre_em_truc_tuyen_2019
CV_907_viet_bai_cho_tap_san_chao_mung_ngay_20.11
QD_2677_cu_GV_tham_gia_khoa_tap_huan_BDGV_cot_can_ve_CTrGDPT
QD_5772_trich_NS_bo_sung_du_toan_chi_cho_cac_dvi_truong_hoc
TB_915_ket_qua_chon_doi_tuyen_HSG_lop_9_dot_1
KH_2388_thuc_hien_KL_49_ve_cong_tac_khuyen_hoc_khuyen_tai
TB_danh_sach_khong_du_dk_thang_hang_va_bo_sung_ho_so_thang_hang
CV_920_HD_nhiem_vu_cua_HDCM_cap_THCS
CV_2405_ky_ket_hop_dong_lam_viec_voi_nguoi_trung_tuyen_ky_xet_tuyen_VC_GD
CV_922_khao_sat_XD_noi_dung_muc_chi__va_nguon_KP_thuc_hien_TS_dau_cap
CV_924_danh_gia_cong_tac_quan_ly_va_su_dung_cac_khoan_thu_chi
CV_929_HD_thuc_hien_PCGD_XMC_nam_2019(29.10.2019_15h17p09)
KH_928_luyen_tap_va_tham_gia_thi_dau_giai_bong_chuyen_nam
QD_927_thanh_lap_doi_bong_chuyen_tham_gia_giai_bong_chuyen_nam_CBCCVC
CV_926_trien_khai_thuc_hien_KH_2388_ve_cong_tac_khuyen_hoc_khuyen_ta
CV_925_HD_thuc_hien_nhiem_vu_cua_TTHTC_nam_hoc_2019-2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI

HÌNH ẢNH

  

THỜI SỰ