Rss Feed

THCS Sơn Thủy

KẾ HOẠCH

CHUYÊN MỤC HÒ KHOAN

GIÁO ÁN

BÀI GIẢNG

SÁNG KIẾN KN

Hỗ trợ

Vương Công Quang

Thống kê

 • Đang truy cập: 130
 • Khách viếng thăm: 218
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 2826
 • Tháng hiện tại: 44466
 • Tổng lượt truy cập: 29736385

LIÊN KẾT TIỆN ÍCH


GÓC TIN HỌC

                    TÊN CÔNG VĂN               TẢI VỀ
THÁNG 8 NĂM 2018  
QĐ 2745 ban hành quy định quy hoạch nguồn CBQL
CV 1325 hướng dẫn quản lí và sử dụng các nguồn thu ngoài quy định
QĐ 2740 giao chỉ tiêu KHPT năm học 2018 - 2019
CV 480 thuc hien cac khoan thu nop nam hoc 2018-2019
CV 1398 chuan bi co so vat chat phuc vu nam hoc 2018-2019
CV 141 thuc hien mot so noi dung ve quan ly vien chuc
CV 642 HD to chuc thao giang va thuc hien chuyen de CM THCS
QD ban hanh khung thoi gian nam hoc
CV1486 HD BDTX CBQL nam hoc 2018-2019
CV 1485 HD BDTXGV nam hoc 2018-2019
CV 775 lich hoat dong thang 8.2018
QD 3672 giao chi tieu bien che su nghiep giao duc
CV 788 day manh UD CNTT vao truong hoc
CV 794 HD trien khai he thong phan mem CSDL ve GDMN va PT
CV 803 huong dan thuc hien ND 116
CV 810 HD mot so cong viec dau nam cua cap hoc THCS
CV 821 day manh UD phan mem quan ly truong hoc vnEdu
CV 820 HD thuc hien va bao cao cac khoan thu chi dau nam hoc
CV 826 Huong dan day hoc Tin hoc nam hoc 2018-2019ooo
THÁNG 9 NĂM 2018  
TT_22_HD_cong_tac_thi_đua_khen_huong_nganh_GD
TT_20_ban_hanh_quy_dinh_chuan_nghe_nghiep_GV_co_so_GDPT
TT_17-18-19_quy_dinh_ve_KDCLGD_va_congnhan_CQG_dv_cs_GD
TB_202_du_kien_ket_qua_bo_nhiem_CDNN_va_xep_luong_dv
_VC_cac_dv_truong_hoc
QD_4537__trich_NS_2018_de_bo_sung_du_toan_chi_cho_cac_truong_hoc
QD_4480_ban_hanh_KH_muc_tieu_PT_GD_va_DT_nam_hoc_2018-2019
QD_901_thanh_lap_doan_kiem_tra_chuyen_de_quan_ly_va_
su_dung_cac_khoan_thu_chi
QD_900_ban_hanh_KH_kiem_tra_truong_hoc_nam_hoc_2018-2019
QD_888_phan_cong_trach_nhiem_lanh_dao_CB_CV_co_quan_PGD
QD_870_thanh_lap_hoi_dong_chyen_mon_cap_THCS
Lich_dai_hoi_cong_doan_truong_hoc
KH_2064_tuyen_dung_vien_chuc_su_nghiep_GD_nam_2018
HD_thuc_hien_mot_so_nhiem_vu_ve_cong_tac_doi_
nam_hoc_2018-2019
Du_thao_HD_thuc_hien_nhiem_vu_hoi_dong_chuyen_mon
CV_2004_hop_dong_vien_chuc_giao_duc
CV_1018_HD_thuc_hien_BHYT_HSSV_nam_hoc_18-19
CV_937_HD_thuc_hien_nhiem_vu_GD_chinh_tri_va_
cong_tac_hoc_sinh_nam_học_2018-2019
CV_933_nop_ho_so_thi_thang_hang_CDNNGV_tu_hang_III_len_hang_II
CV_932_cu_GV_tham_gia_tap_huan_kien_thuc_phap_luat_cho_
GV_day_GDCD
CV_931_HD_mot_so_nhiem_vu_lien_quan_den_cong_tac_TCCB
CV_923_bao_cao_chuyen_giao_chat_luong__hoc_sinh
CV_922_tham_gia_tap_huan_giang_vien_nguon_theo_DA_Plan
CV_913_HD_to_chuc_thuc_hien_TT_20_ban_hanh_quy_dinh__chuan_GV
CV_907_BC_tinh_hinh_trien_khai_thuc_hien_ND_06_cua_TTgCP
CV_895_HD_thuc_hien_nhiem_vu_GDTrH_nam_hoc_18-19
CV_894_cong_tac_quan_ly_day_them_hoc_them_nam_hoc_2018_-_2019
CV_890_lich_trinh_nam_hoc_2018-2019
CV_889_HD_to_chuc_Hoi_thi_KHKT_nam_hoc_2018_-_2019
CV_855_KH_thuc_hien_cong_tac_BDTX_giao_vien__cap_
THCS_2018_-_2019
CV_854_KH_thuc_hien_cong_tac_BDTX_CBQL_cap_THCS_2018_-_2019
CV_853_HD_thuc_hien_ctr_hoat_dong_GD_NGLL_cap_THCS
CV_848_YS_CV_1853_cua_So_ve_BC_tong_ket_danh_gia_
phu_cap_uu_dai_cua_CBQL
CV_841_lich_hoat_dong_thang_9.2018
CV_840_danh_gia_cong_tac_thang_8_KH_thang_9.2018
CV_199_BC_so_lieu_CBCC_VC_va_nguoi_hop_dong_lao_dong
CT 10 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 - 2019
THÁNG 10 NĂM 2018  
TB_lich_sinh_hoat_CLB_phu_trach_doi_thang_10.2018
TB_961_kiem_tra_de_hoan_thanh_ho_so_de_nghi_cong_nhan_
truong_dat_CQG
TB_958__kiem_tra_de_hoan_thanh_HS_de_nghi_cong_nhan_truong
_dat_CQG_THCS_Hung
QD_4682_phe_duyet_ket_qua_bo_nhiem_CDNN_doi_voi_vien_chuc
QD_4682_phe_duyet_ket_qua_bo_nhiem_CDNN_doi_voi_vien_chuc_2
QD_4661_thanh_lap_doan_kiem_tra_truong_THCS_dat_CQG
QD_3107_tang_thuong_danh_hieu_chien_si_thi_dua_cap_tinh
ND_127_quy_dinh_trach_nhiem_quan_ly_nha_nuoc_ve_GD
KH_2231_BNL_keo_dai_thoi_gian_giu_chuc_vu_dv_CBQL_
GD_nam_2018
KH_1036_Thuc_hien_chuong_trinh_hanh_dong_ve_binh_dang_gioi
HD_1070_thuc_hien_nhiem_vu_cua_trung_tam_hoc_tap_cong_dong
GM_gap_mat_nu_CB_nh_giao_lao_dong_tien_tien_luc_8h_ngay_18.10
Du_thao_HD_thi_dua_cap_THCS_nam_hoc_2018-2019
CV_2190_hop_dong_vien_chuc_giao_duc
CV_2189_thuc_hien_tinh_gian_bien_che_dot_1.2019
CV_2164__tap_huan_su_dung_phan_mem_quan_ly_ngan_hang_de_thi
CV_2153_dang_ky_danh_muc_dau_tu_cong_trinh_du_kien_dau_tu_
tu_von_SNGD
CV_1086_dang_ky_so_theo_doi_suc_khoe_cho_hoc_sinh_
nam_hoc_2018-2019
CV_1084_HD_xay_dung_chi_tieu_chat_lượng_day_va_hoc_cap_THCS
CV_1083_huong_dan_cac_hoi_thi_cap_THCS_nam_hoc_2018-2019
CV_1082_Huong_dan_xep_thi_dua_cap_THCS_nam_học_2018-2019
CV_1074_to_chuc_tong_ket_5_nam_thuc_hien_ngay_sach_VN
CV_1072_cu_CB_GV_tham_gia_BD_theo_DA_NN
CV_1069_TB_ket_qua_ra_soat_danh_gia_TTHTCD_nam_hoc_2017-2018
CV_1063_trien_khai_BC_thong_ke_giao_duc_ky_dau
CV_1060_HD_thuc_hien_mot_so_hd_chuyen_mon_cap_THCS
CV_1058_trien_khai_thuc_hien_KH_2181cua_SGD
CV_1057_trien_khai_thuc_hien_KH_2180_cua_SGD
CV_1047_HD_nhiem_vu_cua_cac_HDCM_cap_THCS_nam_hoc_2018_-_2019
CV_1044_HD_thuc_hien_cong_tac_GDTC_va_hd_TDTT
CV_1040_HD_quan_ly_su_dung_va_bao_quan_TBDH_nam_hoc_2018-2019
CV_975_BD_tap_trung_noi_dung_BDTX_nam_hoc_2018-2019
CV_975_BD_tap_trung_noi_dung_BDTX_nam_hoc_2018-2019
CV_975_BD_tap_trung_noi_dung_BDTX_nam_hoc_2018-2019
CV_972_YS_CV_2148_của_So_GD_vv_XD_KH_van_dong_tiep_nhan_
quan_ly_va_su_dung_tai_tro_cc_cs_GD
CV_971_cu_CBQL_GV_tham_gia_tap_huan_phan_mem_quan_ly_
ngan_hang_de_thi
CV_968_HD_thuc_hien_cong_tac_y_te_truong_hoc_va_BHYT_HS_2018-2019
CV_965_HD_to_chuc_thuc_hien_TT_14_quy_dinh_chuan_hieu_
truong_co_so_GDPT
CV_964_HD_thuc_hien_nhiem_vu_CNTT
CV_960_HD_thi_OTE_cap_TH_THCS_nam_hoc_2018-2019
CV_959_bao_cao_day_hoc_TA_tang_cuong
CV_955_HD_cong_tac_huong_nghiep_day_nghe
CV_952_trien_khai_XD_truong_hoc_an_toan_ve_ANTT
CV_951_danh_gia_cong_tac_quan_ly_va_su_dung_cac_khoan_thu_chi
CV_949_bao_cao_so_lieu_GDTC_va_the_thao_truong_hoc_tu_nam_
2016_den_nay
CV_948_dang_ky_tai_lieu_GD_dia_phuong_va_nghe_pho_thong
CV_946_lich_hoat_dong_thang_10.2018
CV_944_danh_gia_thang_9_KH_hoat_dong_thang_10.2018
CV_76_BC_ke_hoach_giang_day_nghe_pho_thong_lop_8
CV_06_HD_binh_xet_danh_hieu_cq_don_vi_doanh_nghiep_dat_chuan_
van_hoa
THÁNG 11 NĂM 2018  
Chuong_trinh_cong_tac_cong_doan_nam_hoc_2018-2019
CV_32_trien_khai_cuoc_thi_viet_thu_quoc_UPU_lan_thu_48
CV_89_TB_KH_kiem_tra_giang_day_huong_nghiep_day_nghe_PT_lop_8
CV_1120_tang_cuong_cong_tac_dam_bao_trat_tu_ATGT
CV_1123_danh_gia_hoat_dong_thang_10.2018_KH_thang_11.2018
CV_1124_lich_hoat_dong_thang_11.2018
CV_1156_YS_CV_2206_cua_So_GD_vv_trien_khai_UD_ket_qua_nghien_cuu_KH
CV_1159_danh_gia_tong_ket_lien_hoan_hat_dan_ca_ho_khoan_LT
CV_1164_cu_cac_thanh_vien_HDCM_tham_giaSHCM_lien_truong_cum_3
CV_2449_HD_lap_ho_so_xet_chuyen_CDNN_doi_voi_vien_chuc
CV_2496_hop_dong_vien_chuc_giao_duc_nam_hoc_2018-2019
CV_2613_HD_hop_dong_lao_dong_dv_cac_chi_tieu_tuyen_dung_
cac_dv_truong_hoc
QD_1132_phan_cong_trach_nhiem_LD_CB_CV_co_quan_Phong_GD
QD_1141_thanh_lap_hoi_dong_giam_khao_Lien_hoan_Hat_
Dan_ca_Ho_khoan_LT
QD_1153_khen_thuong_lien_hoan_hat_dan_ca_ho_khoan_LT
THÁNG 12 NĂM 2018  
CV_1191_HD_thuc_hien_thi_diem_UDCNTT_trong_quan_ly_cac_khoan_thu
CV_1193_HD_ke_khai_minh_bach_tai_san_thu_nhap_nam_2018
CV_1194_KH_to_chuc_hoi_thi_OTE_danh_cho_HSPT
CV_1226_KH_ban_giao_tap_huan_phan_mem_quan_ly_thu_vien
CV_1236_KH_ban_giao_tap_huan_su_dung_phan_mem_quan_ly_thiet_bi
CV_2625_HD_de_thi_thuyen_sinh_vao_lop_10_THPT
CV_2724_hop_dong_vien_chuc_giao_duc
CV_2904_HD_hop_dong_lap_dong_vien_chuc_su_nghiep_GD_HKII
GM_1223_hoi_nghi_lay_phieu_tin_nhiem_
chuc_danh_Truong_phong_giao_duc
KH_1219_tap_luyen_va_tham_gia_hoi_thi_KHKT_cap_tinh
QD_1174_phan_cong_trach_nhiem_LD_CB_CV_co_quan_Phong_GD
QD_1205_thanh_lap_doan_kiem_tra_truong_hoc
QD_1207_khen_thuong_cac_DA_dat_giai_tai_hoi_thi_KHKT_cap_huyen
QD_1220_thanh_lap_to_BD_doi_tuyen_tham_gia_hoi_thi_KHKT_cap_tinh
QD_1224_khen_thuong_hoc_sinh_dat_giai_tai_hoi_thi_OTE_cap_huyen
QD_2765_cap_giay_chung_nhan_chat_luong_giao_duc
QD_4294_cap_bang_cong_nhan_truong_trung_hoc_dat_CQG
THÁNG 1 NĂM 2019  
BC_02_danh_gia_xep_loai_cong_dong_hoc_cap_xa_nam_2018
CV_08_danh_gia_cong_tac_thang_12.2018_KH_thang_01.2019
CV_18_lich_hoat_dong_thang_01.2019
CV_32_HD_on_tap_chuan_bi_thi_tuyen_sinh_vao_lop_10_THPT
CV_47__bao_cao_cac_khoan_thu_va_hoat_dong_day_them_hoc_them
CV_53_cu_CBQL_GV_tham_gia_tap_huan_chuyen_mon_cap_THCS
CV_53_HD_mot_so_noi_dung_doi_voi_vien_chuc_sau_khi_tuyen_dung
CV_69_tang_cuong_phong_chong_xam_hai_va_bao_luc_tre_em
CV_78_HD_cong_tac_vien_va_gui_dang_trang_TTDT_lethuy.edu.vn
CV_87_ra_soat_du_lieu_phan_mm_quan_ly_nhan_su_PMIS_online
CV_92_hop_trien_khai_KH_tap_huan_va_cong_tac_tuyen_sinh_THPT
CV_94_bao_cao_so_ket_HKI_nam_hoc_2018-2019
CV_99_hop_dong_vien_chuc_GD_nam_hoc_2018-2019
CV_147_xet_chuyen_chuc_danh_nghe_nghiep_doi_voi_vien_chuc
CV_238_hop_dong_vien_chuc_giao_duc_nam_hoc_2018-2019
 Du_thao_BC_so_ket_HK_I_trien_khai_nhiem_vu_HK_II
HD_mot_so_noi_dung_cong_tac_trong_tam_quy_I_.2019
_cong_tac_cong_doan
Ket_qua_tuyen_chon_doi_tuyen_HSG_lop_8_nam_hoc_2018-2019
Ket_qua_tuyen_chon_doi_tuyen_HSG_lop_9
KH_55_thuc_hien_cong_tac_phong_chong_tham_nhung_2019
KH_cong_tac_hoat_dong_cong_doan_nam_2019
QD_30_phan_cong_trach_nhiem_lanh_dao_CB_CV_Phong_GD
QD_44_kien_toan_BBT_noi_dung_va_CTV_trang_TTDT_phong_GD_Le_Thuy
QD_72_thanh_lap_doan_kiem_tra_chuyen_de_cap_THCS
QD_110_cong_nhan_ket_qua_danh_gia__xep_loai_cong_dong_hoc_tap_cap_xa
QD_1249_thanh_lap_doan_CB_HS_tham_gia_hoi_thi_KHKT_cap_tinh
QD_ban_hanh_chuan_muc_danh_gia_thi_dua_
cong_tac_Doi_va_phong_trao_thieu_nhi
TB_06_gioi_thieu_chuc_danh_va_chu_ky_cua_Truong_phong_GD_DT_Le_Thuy
TB_1246_ket_qua_danh_gia_xep_loai_chuan_Hieu_truong_nam_hc_2017-2018
THÁNG 2 NĂM 2019  
CV_01_HD_thi_nghe_pho_thong_thang_4
CV_11_TB_thi_nghe_pho_thong_nam_hoc_2018-2019
CV_24__lich_duyet_quyet_toan_NS_nam_2018
CV_112_KH_tap_huan_chuyen_mon_cap_THCS
CV_113_danh_gia_cong_tac_thang_01_KH_thang_02.2019
CV_114_lich_hoat_dong_thang_02.2019
CV_123_KH_tham_gia_thi_tai_nang_TA_cap_tinh_danh_cho_HSPT
CV_128_HD_du_toan_cap_bu_hoc_phi_va_ho_tro_CPHT_HKII
CV_144_xay_dung_tai_lieu_on_thi_TS_vao_lop_10_THPT_mon_TA
CV_151_cu_CB_tham_gia_tap_huan_cong_tac_quan_ly_TTHTCD
CV_153_tham_gia_hoi_nghi_tap_huan_cong_tac_tu_danh_gia
CV_154_KH_to_chuc_kiem_tra_chat_luong_HSG_lop_8
CV_155_cu_GV_tham_gia_tap_huan_cong_tac_tu_van_tam_ly
CV_160_bao_cao_co_cau_bo_mon_nam_hoc_2018-2019
CV_163_YSCV_303_tang_cuong_thuc_hien_chinh_sach_BHYT
CV_172_thoi_gian_ap_dung_muc_thu_hoc_phi_theo_ND_40
CV_352_hop_dong_vien_chuc_giao_duc_nam_hoc_2018-2019
CV_5932-5942_HD_tu_danh_gia_va_danh_gia_ngoai_co_so_GD
GM_ra_soat-_tu_van_hoan_thien_cac_tieu_chuan_danh_gia_thu_vien
HD_to_chuc_cac_hoat_dong_ngay_08.3
HD_trien_khai_phong_trao_KH_nho_nam_hoc_2018-2019
KH_266_chuyen_doi_vi_tri_cong_tac_dv_CC_VC_nam_2019_theo_ND_158
QD_117_thanh_lap_BTC_va_doi_ngu_bao_cao_vien_
tap_huan_chuyen_mon_THCS
QD_130_thanh_lap_doan_kiem_tra_chuyen_de_THCS
QD_168_ban_hanh_dieu_le_giai_the_duc_the_thao_HS_nam_hoc_2018-2019
QD_388_khen_thuong_thanh_tich_cuoc_thi_tai_nang_TA_cap_tinh
TB_bao_quan_su_dung_the_BHYT
TB_va_QD_thanh_lap_doan_kiem_tra_cong_doan
TT_33_HD_cong_tac_xa_hoi_trong_truong_hoc
THÁNG 3 NĂM 2019  
CV_176_thuc_hien_DA_dam_bao_csvc_cho_ctr_GDMN_va_PT
CV_180_danh_gia_cong_tac_thang_02_KH_thang_3.2019
CV_181_lich_hoat_dong_thang_3.2019
CV_182_van_dong_ung_ho_quy_khuyen_hoc__2019
CV_186_xay_dung_va_khai_thac_ngan_hang_de_thi_cap_THCS
CV_187danh_gia_tap_huan_va_trien_khai_mot_so_
hoat_đong_chuyen_mon_cap_THCS
CV_189_TB_dang_ky_boi_duong_chuc_danh_nghe_nghiep
CV_198_to_chuc_tap_huan_danh_gia_chuan_hieu_truong_va_chuan_NNGVPT
CV_200_tham_gia_lop_tap_huan_cong_KDCL_va_CQG
CV_227_de_xuat_TBDH_DDDC_ho_tro_cac_don_vi_thuoc_xa_XD_NTM_2019
CV_232_HD_to_chuc_giai_TDTT_hoc_sinh_nam_hoc_2018-2019
CV_234_TB_ket_qua_kiem_tra_HSG_lop_8_va_KH_tiep_noi
CV_245__gioi_thieu_danh_muc_dang_ky_phat_trien_
sach_tham_khao_nam_2019
CV_303-KH_05_thi_thang_hang_chuc_danh_nghe_nghiep
CV_470_hop_dong_vien_chuc_giao_duc
CV_569_sua_doi_bo_sung_mot_sso_dieu_tai_quy_dinh_09
CV_duyet_quyet_toan_cong_doan_2018
GM_hop_ban_PA_bo_may_doi_ngu_chuan_bi_cho_sap_nhap
GM_hop_ban_trien_khai_cong_tac_BD_HSG
KH_244_to_chuc_giai_TDTT_hoc_sinh_huyen_LT
KH_508_cong_tac_van_thu_luu_tru_nam_2019
KH_to_chuc_ngay_hoi_Thieu_nhi_vui_khoe_Tien_buoc_len_doan
Noi_quy_va_so_do_phong_thi_HSG_lop_8
QD_85__cong_nhan_lai_danh_hieu_co_quan_don_vi_doanh_nghiep_van_hoa
QD_175_thanh_lap_to_tham_dinh_h_so_danh_gia_danh_hieu_thu_vien
QD_193_thanh_lap_doan_kiem_tra_doan_kiem_tra_chuyen_de_THCS
THÁNG 4 NĂM 2019  
 CV_23_trien_khai_thuc_hien_TT_136_cua_BTC_ve_
quan_ly_thu_chi_bang_tien_mat
CV_46_van_dong_xay_dung_quy_xa_hoi_cong_doan
CV_271_danh_gia_cong_tac_thang_3_KH_thang_4.2019
CV_272_lich_hoat_dong_thang_4.2019
CV_274_YS_QD_640_thanh_lap_doan_kiem_tra_tham_dinh_
danh_hieu_thu_vien
CV_286_to_chuc_tap_huan_trien_khai_chuong_trinh_GDPT_moi
CV_287_TB_ket_qua_kiem_tra_HSG_lop_6-7_va_KH_tiep_noi
CV_292_ra_soat_BD_ky_nang_su_dung_CNTT_cho_CCVC
CV_297_thuc_hien_cong_tac_thi_dua_nam_hoc_2018-2019
CV_302_HD_ke_hoach_kiem_tra_HKII_nam_hoc_2018-2019
CV_303_hoan_thien_viec_cap_nhat_thong_tin_tren_he_
thong_phan_mem_CSDL
CV_311_HD_trien_khai_huong_ung_thang_hanh_dong_vi_ATTP
CV_317_trien_khai_ung_dung_CNTT_trong_linh_vuc_giao_duc
CV_319_bao_cao_thuc_hien_cong_tac_tu_van_tam_ly_hoc_sinh
CV_328_tang_cuong_cong_tac_dam_bao_cho_hoc_sinh_
tong_mua_nang_nong
CV_329_tuyen_truyen_hoi_thi_Olympic_cac_mon_khoa_hoc_Mac_Lenin...
CV_331_TB_mon_thi_HKII_va_tuyen_sinh_THPT
CV_339_bao_cao_thuc_trang_thu_vien_truong_pho_thong
CV_342_trien_khai_cong_tac_on_tuyen_sinh_THPT_mon_Lich_su
CV_343_huong_dan_trien_khai_chuong_trinh_GDPT_moi
CV_350_tang_cuong_cong_tac_tuyen_truyen_dam_bo_TTATGT
CV_355_gioi_thieu_hoi_dong_xet_cong_nhan_TNTHCS
CV_657_TB_ket_qua_kiem_tra_ho_so_du_thao_giang_
va_thuc_hien_chuyen_de_CM
CV_720_hop_dong_vien_chuc_giao_duc
CV_783_tang_cuong_chi_dao_khac_phuc_tinh_trang_
vi_pham_dao_duc_nha_giao
CV_880_tang_cuong_cong_tac_phong_chong_trom_cap_tai_san
DS_diem_kiem_tra_HSG_lop_6_mon_Anh
DS_diem_kiem_tra_HSG_lop_6_mon_Ngu_van
DS_diem_kiem_tra_HSG_lop_6_mon_Toan
DS_diem_kiem_tra_HSG_lop_7_mon_Anh
 DS_diem_kiem_tra_HSG_lop_7_mon_Toan
DS_diem_kiem_tra_HSG_lop7_mon_Ngu_van
KH_01_thuc_hien_nhiem_vu_PCGD_XMC_gd_2019-2020
KH_282_phat_dong_phong_trao_thi_dua_dam_bao_TTATGT_nam_2019
KH_283_HD_trien_khai_cong_tac_binh_dang_gioi_nam_2019
KH_310_to_chuc_ngay_sach_Viet_Nam_nam_2019
KH_320_to_chuc_doan_cong_tac_hoc_tap_giao_luu__cap_THCS
KH_356_to_chuc_danh_gia_chat_luong_trang_TTDT
KH_810_to_chuc_thi_tuyen_sinh_vao_lop_10_THPT
KHLN_vv_to_chuc_on_luyen_va_tham_gia_hoi_thi_tin_hoc_tre_QB_lan_XX
QD_268_thanh_lap_hoi_dong_coi_kiem_tra_chat_luong_HSG_lop_6-7
QD_270_thanh_lap_hoi_dong_cham_bai_kiem_tra_chat_luong_HSG_lop_6-7
QD_285__thanh_lap_doan_kiem_tra_chuyen_de_cap_THCS
QD_307_tang_co_giay_chung_nhan_trong_ky_kiem_tra_HSG_lop_6-7
QD_678_khen_thuong_thanh_tich_thi_chon_HSG_cap_tinh_lop_9
QD_788_cong_bo_mon_thi_thu_3_ky_thi_tuyen_sinh_vao_lop_10_THPT
QD_1379_giao_chi_tieu_KHPT_lop_HS_cho_cac_truong_
THPT_nam_hoc_19-20
QD_1888_ban_hanh_quy_dinh_ve_BN_BNL_dieu_dong_
bit_phai_chuc_danh_PHT
QD_2160_phe_duyet_KH_to_chuc_xet_cong_nhan_tot_nghiep_
THCS_nam_hoc_2018-2019
QD_2161_thanh_lap_BCD_xet_cong_nhan_TN_THCS_2018-2019
Tai_lieu_tap_huan_Chuong_trinh_GDPT_moi_ngay_23-T4-2019
Tap_VB_chi_dao_cong_tac_tuyen_sinh_vao_lop_10_THPT
 TB_thoi_gian_nghi_va_treo_Quoc_ky_nhan_dip_le_30.4_va_01.5
TB_tuyen_sinh_vao_lop_10_THPT_chuyen_Vo_NguyenGiap
Tong_hop_chat_luong_kiem_tra_HSG_lop_6-7-8
TT_06_quy_dinh_quy_tac_ung_xu_trong_co_so_GDMN_va_GDPT
THÁNG 5 NĂM 2019  
CV_362_ve_phong_chong_tai_nan_duoi_nuoc_va_dạy_boi_an_toan
CV_363_ra_soat_thong_tin_tuyen_sinh_THPT_va_nop_HS_tuyen_sinh
 CV_373_danh_gia_cong_tac_thang_4_KH_thang_5.2019
CV_374_lich_hoat_dong_thang_5.2019
CV_376_to_chuc_tap_huan_danh_gia_chuan_Hieu_truong_va_CNNGVMN
CV_379_YSKH_05_thuc_hien_cong_tac_phong_chong_
toi_pham_nam_2019
CV_380_YSCV_828_phat_dong_thi_dua_ky_niem_30_nam_
ngay_tai_lap_tinh
CV_871_HD_to_chuc_dien_dan_tre_em_nam_2019
KH_372_mo_lop_BD_NLNN_cho_GV_day_TA_cac_truong_PT
KH_937_to_chucle_tuyen_duong_GV_co_thanh_tich_
BDHSG-HSG_va_HSNK
QD_357_thnh_lap_doan_nghiem_thu_chat_luong_vung_cao
QD_366_thanh_lap_BCD_kiem_tra_chat_lung_HKII
QD_2184_thanh_lap_BTC_le_tuyen_duong_khen_thuong_GV_HS
TB_918_quoc_tang_dc_Dai_tuong_Le_Duc_Anh
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI

 • 01/2024/TT-BCT
  Thứ ba - 05/03/2024 05:22
  Thông tư 01/2024/TT-BCT ban hành bởi BỘ CÔNG THƯƠNG ngày 15-01-2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu.
 • 30/2023/TB-LPQT
  Thứ ba - 05/03/2024 05:22
  Thông báo 30/2023/TB-LPQT ban hành bởi BỘ NGOẠI GIAO ngày 28-11-2023 về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Nghị định thư thứ 3 sửa đổi Hiệp định về thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Chính phủ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Đại Hàn Dân quốc".
 • 41/2023/TB-LPQT
  Thứ ba - 05/03/2024 05:22
  Thông báo 41/2023/TB-LPQT ban hành bởi BỘ NGOẠI GIAO ngày 28-11-2023 về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ma-lai-xia liên quan đến Điều 18.53 (Các biện pháp liên quan tới việc lưu hành một số dược phẩm nhất định) của Chương 18 (Sở hữu trí tuệ) của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương".
 • 98/2023/NĐ-CP
  Thứ ba - 05/03/2024 05:22
  Nghị định 98/2023/NĐ-CP ban hành bởi CHÍNH PHỦ ngày 31-12-2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
 • 44/2023/TT-BCT
  Thứ ba - 05/03/2024 05:22
  Thông tư 44/2023/TT-BCT ban hành bởi BỘ CÔNG THƯƠNG ngày 29-12-2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-BCT ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất xứ hàng hóa.
 • 36/2023/TB-LPQT
  Thứ ba - 05/03/2024 05:22
  Thông báo 36/2023/TB-LPQT ban hành bởi BỘ NGOẠI GIAO ngày 28-11-2023 về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Bru-nây Đa-rút-xa-lam liên quan Điều 18.53 (Các biện pháp liên quan tới việc lưu hành một số dược phẩm nhất định) của Chương 18 (Sở hữ trí tuệ) của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương".

THỜI SỰ

 • YeaH1 đứng Top 2 doanh nghiệp thuộc ngành báo chí, thông tin và truyền thông được yêu thích
  Thứ năm - 29/02/2024 16:24
  2024 hứa hẹn là năm triển vọng và đầy hấp dẫn của Tập đoàn YeaH1 khi tiến đến hành trình “Thăng cấp” về mọi mặt, qua đó mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ nhân sự và các ứng viên
 • Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok
  Thứ hai - 26/02/2024 16:03
  Võ Thị Ngọc Oanh, một biểu tượng của sự kiên cường và sáng tạo trên nền tảng TikTok, đã trải qua một hành trình đầy khó khăn và nỗ lực để đạt được vị trí nổi bật như ngày hôm nay. Với id: oanhcuibap33 trên TikTok Live Việt Nam, cô đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ với nghệ danh này.
 • Bí quyết luyện võ và áp dụng võ thuật vào đời sống: chia sẻ từ “Chú Bảo Vệ” - Phan Chí Bửu
  Thứ bảy - 24/02/2024 10:04
  Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, võ thuật không chỉ là một phần của nền văn hóa và truyền thống mà còn là một phương tiện hiệu quả để rèn luyện cả thể chất và tinh thần. Dưới đây là những chia sẻ từ Chú Bảo Vệ - Phan Chí Bửu, một người có uy tín và giàu kinh nghiệm trong việc luyện võ lâu năm. Những chia sẽ của “Chú Bảo Vệ” đã cho thấy rõ rằng võ thuật không chỉ giúp con người trở nên mạnh mẽ về thể chất mà còn làm giàu tinh thần và kiểm soát cảm xúc.
 • Đinh Văn Liên và Chiến Dịch "Sản Xuất Xanh - Tiêu Dùng Xanh - Khởi Nghiệp Xanh" Tại Tập Đoàn Y Dược...
  Thứ sáu - 23/02/2024 13:30
  Ngày nay, sự chú trọng vào phát triển bền vững và xu hướng tiêu dùng xanh ngày càng trở nên quan trọng. Trong bối cảnh này, Đinh Văn Liên, doanh nhân xuất sắc và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Y dược EBC, đã đưa ra một bước ngoặt quan trọng với chiến dịch "Sản Xuất Xanh - Tiêu Dùng Xanh - Khởi Nghiệp Xanh" được triển khai từ năm 2024.
 • Kích thước bàn thờ Thần Tài Ông Địa chuẩn thước Lỗ Ban
  Thứ ba - 20/02/2024 11:15
  Kích thước bàn thờ Thần Tài Ông Địa chuẩn Thước Lỗ Ban, phong thủy sẽ mang đến nhiều tài lộc và may mắn cho gia đình. Đồng thời, những mẫu bàn thờ thuộc cung tốt này sẽ giúp cho công việc làm ăn, buôn bán diễn ra thuận lợi, xua tan những vận đen tiềm ẩn đến với gia đình.
 • Great British Circus mang phong cách xiếc châu Âu đến Việt Nam
  Thứ bảy - 17/02/2024 14:36
  Trong hành trình lưu diễn của mình trên toàn thế giới, đoàn xiếc Great British Circus lựa chọn Việt Nam là quốc gia dừng chân tiếp theo ở khu vực Đông Nam Á.

HÌNH ẢNH