Rss Feed

THCS Sơn Thủy

KẾ HOẠCH

CHUYÊN MỤC HÒ KHOAN

GIÁO ÁN

BÀI GIẢNG

SÁNG KIẾN KN

Hỗ trợ

Vương Công Quang

Thống kê

 • Đang truy cập: 93
 • Hôm nay: 5482
 • Tháng hiện tại: 541063
 • Tổng lượt truy cập: 30682506

LIÊN KẾT TIỆN ÍCH


GÓC TIN HỌC

CÔNG VĂN NĂM HỌC 2019 - 2020
THÁNG 8 NĂM 2019
QD_87_khen_thuong__nam_hoc_2018-2019
QD_4176_giao_chi_tieu_bien_che_tu_01.8_den_31.12.2019
CV_666_danh_gia_cong_tac_thang_7_KH_thang_8.2019
CV_667_lich_hoat_dong_thang_8.2019
CV 672 HD du toan cap bu hoc phi va ho tro chi phi hoc tap
CV 671 huong dan thuc hien TT 24
CV 670 HD thuc hien ND 116
QD 2944 khen thuong thanh tich nam hoc 2018-2019 cua nganh GD Le Thuy
QD 4240 ban hanh quy che dieu dong thuyen chuyen tiep nhan vien chuc
CV 686 huong dan mot so cong viec dau nam hoc cap THCS
QD_1314_cong_nhan_hoan_thanh_va_cap_chung_chi_BD_theo_CDNNGV
CV 685 huong ung ngay toan dan thu gom rac thai 
CV 689 HD cong tac BDTX CBQL năm_học_2019-2020
CV 690 HD cong tac BDTX GV năm_học_2019-2020
Bieu bao cao tien luong 2019_CAC DON VỊ
Du thao bao cao tong ket nam hoc 2018-2019
BC 696 tong ket nam hoc 2018-2019 trien khai nhiem vu nam hoc 2019-2020
CV 114 thay doi tai khoan giao dich cua LDLD tinh
KH 397 nang cao nang luc ung xu su pham dao duc nha giao
QD 709 cong nhan va cap giay chung nhan ket qua BD TX CBQL GV 2018-2019
TB 1847 chuyen doi vi tri cong tac dv chuc danh ke toan cac don vi truong hoc
HD 1189 thuc hien BHYT hoc sinh sinh vien nam hoc 19-20
CT 11 thuc hien nhiem vu trong tam nam hoc 2019-2020
CV 200 bao cao danh sach nhan vien van thu tai cac truong hoc
THÁNG 9 NĂM 2019
CV 727 danh gia cong tac thang 8 KH thang 9.2019
QD 728 phan cong trach nhiem lanh dao CB CV co quan Phong GD1
QD 2486 tang bang khen cua Bo
HD quy trinh bo sung nhan su BCH cong doan
CV 730 lich hoat dong thang 9.2019
CV 734 phoi hop to chuc hoat dong GD ngoai gio chinh khoa
CV 741 trien khai su dung phan mem mang GD VN Vnedu
QD 5151 ban hanh KH muc tieu phat trien GD DT nam hoc 2019-2020
QD 5152 dieu chinh chi tieu bien che su nghiep tu ngay 09.9 den ngay 31.12.2019
CV 2209 quy doi chung chi ngoai ngu
CV 1950 xay dung du toan ngan sach nha nuoc nam 2020
CV 777 HD thuc hien nhiem vu y te truong hoc nam hoc 2019-2020
CV 214 lam ho so de nghi BNL doi voi CBQL GD
CV 793 danh gia cong tac thu vien nam hoc 18-19 va huong dan nam hoc 19-20
CV_791_HD_thuc_hien_nhiem_vu_nam_hoc_cap_THCS
QD_5261_kien_toan_BCD_PCGD_XM_huyen_LT
QD 3516 tang thuong danh hieu chien si thi dua cap tinh
CV_215_lap_ho_so_xet_chuyen_CDNN_doi_voi_vien_chuc
CV_811_HD_thuc_hien_nhiem_vu_giao_duc_the_chat_hd_the_thao_truong_hoc
CV_24_trien_khai_thuc_hien_cac_loai_so_dong_phuc_TPT_do
CV_816_ra_soat_co_so_vat_chat_truong_hoc_giai_doan_2020-2025
CV_115_BC_KH_giang_day_nghe_pho_thong_lop_8
QD_kien_toan_BCD_doi_moi_ctr_SGK_GDPT_huyen_LT
QD kien toan BCD DA XD XHHT giai doan 2012-2020 huyen LT
CV_818_ve_cong_tac_quan_ly_day_them_hoc_them_nam_hoc_2019_-_2020
KH_840_trien_khai_cong_tac_GD_ATGT_trong_truong_hoc
Du thao HD nhiem vu cua HĐCM cap THCS nam hoc 2019 - 2020
QĐ_839_thanh_lap_Hoi_dong_chuyen_mon_THCS_năm_học_2019-2020
QD_830_ban_hanh_Ke_hoach_kiem_tra_truong_hoc_2019-2020
CV_829_lich_trinh_hoat_dong_nam_hoc_2019-2020
THÁNG 10 NĂM 2019
CV 851 lich hoat dong thang 10.2019
CV_850_danh_gia_cong_tac_thang_9_KH_thang_10.2019
CV_867_HD_thuc_hien_nhiem_vu_CNTT_nam_hoc_2019-2020
CV_864_HD_nghien_cuu_khoa_hoa_va_hoi_thi_KHKT_cap_THCS
CV_857_YSCV_2476_HD_trien_khai_cong_tac_xa_hoi_trong_truong_hoc
CV_2210_ra_soat_danh_sach_dang_ky_xet_thang_hang_CDNN
CV_2209_tinh_gian_bien_che_dot_1_nam_2020_va_nhung_nam_tiep_theo
CV_08_HD_binh_xet_danh_hieu_co_quan_don_vi_dat_chuan_VH
QD_880_thanh_lap_doan_kiem_tra_chuyen_de_truong_THCS
Chuong_trinh_cong_tac_doi_va_phong_trao_nhieu_nhi
QD_5519_trich_NS_bo_sung_du_toan_chi_cho_cac_truong_de_thuc_hien_ND_86
QD_5790_trich_ngan_sach_nam_2019_bo_sung_du_toan_chi_cac_don_vi_truong_hoc
CV_881_HD_thi_chon_hoc_sinh_gioi_lop_9
CV_2303_xet_chuyen_chuc_danh_nghe_nghiep_doi_voi_vien_chuc
CV_884_cu_CBGV_tham_gia_tap_huan_kien_thuc_phap_luat_cho_GV_day_GDCD
CV_883_Huong_dan_thi_dua_cap_THCS_nam_học_2019-2020
CV_882_huong_dan_cac_hoi_thi_cap_THCS_nam_hoc_2019-2020
CV_1657_day_nhah_thanh_toan_khong_dung_tien_mat_linh_vuc_y_te_giao_duc
TT_16_HD_tieu_chuan_dinh_muc_may_moc_thiet_bi_chuyen_dung_linh_vuc_GD
CV_888_HD_cong_tac_thiet_bi_day_hoc_nam_hoc_2019-2020
CV_896_Bao_cao_hien_trang_san_hang_rao_cong_don_vi_giao_duc
Ket_qua_chon_doi_tuyen_HSG_lop_8
CV_895_gap_mat_CBQL_GV_dang_ky_BDNLNN_A2_dot_6
CV_242_bao_cao_bien_che_cac_don_vi_truong_hoc
QD_27_cong_nhan_ban_chu_nhiem_CLB_phu_trach_Doi
CV_913_HD_cong_tac_GD_chinh_tri_tu_tuong_cho_HS
CV_911_ung_ho_quy_Vi_nguoi_ngheo_nam_2019
TB_lich_sinh_CLB_phu_trach_Doi_thang_10
QD_5803_thanh_lap_to_ra_soat_xet_ho_so_thang_hang_vien_chuc
KH_30_phoi_hop_trien_khai_cuoc_thi_tim_hieu_luat_tre_em_truc_tuyen_2019
CV_907_viet_bai_cho_tap_san_chao_mung_ngay_20.11
QD_2677_cu_GV_tham_gia_khoa_tap_huan_BDGV_cot_can_ve_CTrGDPT
QD_5772_trich_NS_bo_sung_du_toan_chi_cho_cac_dvi_truong_hoc
TB_915_ket_qua_chon_doi_tuyen_HSG_lop_9_dot_1
KH_2388_thuc_hien_KL_49_ve_cong_tac_khuyen_hoc_khuyen_tai
TB_danh_sach_khong_du_dk_thang_hang_va_bo_sung_ho_so_thang_hang
CV_920_HD_nhiem_vu_cua_HDCM_cap_THCS
CV_2405_ky_ket_hop_dong_lam_viec_voi_nguoi_trung_tuyen_ky_xet_tuyen_VC_GD
CV_922_khao_sat_XD_noi_dung_muc_chi__va_nguon_KP_thuc_hien_TS_dau_cap
CV_924_danh_gia_cong_tac_quan_ly_va_su_dung_cac_khoan_thu_chi
CV_929_HD_thuc_hien_PCGD_XMC_nam_2019(29.10.2019_15h17p09)
KH_928_luyen_tap_va_tham_gia_thi_dau_giai_bong_chuyen_nam
QD_927_thanh_lap_doi_bong_chuyen_tham_gia_giai_bong_chuyen_nam_CBCCVC
CV_926_trien_khai_thuc_hien_KH_2388_ve_cong_tac_khuyen_hoc_khuyen_ta
CV_925_HD_thuc_hien_nhiem_vu_cua_TTHTC_nam_hoc_2019-2020
THÁNG 11 NĂM 2019
KH_963_tong_ket_chuyen_de_XDMT_LTLTT(01.11.2019_15h50p27)_signed
CV_961_tap_trung_lop_BD_NLNN_TA__A1_A2_nam_hoc_2019-2020
QD_977_phan_cong_trah_nhiem_lanh_dao_CB_CV_trong_co_quan_PGD
QD_6128_dieu_chinh_chi_tieu_bien_che_su_nghiep_GD
CV_bao_cao_tong_ket_hoat_dong_cong_doan_nam_2019
QD_969_thanh_lap_BTC_lien_hoan_hat_dan_ca_ho_khoan_Le_Thuy
BC_29_ket_qua_kiem_tra_cong_tac_dam_bao_VSATTP_tai_bep_an_ban_tru
CV_982_tong_ket_cac_lop_BDNLNN_dot_5(05.11.2019_14h14p58)_signed
CV_988_tang_cuong_cong_tac_chi_dao_ban_tru_doi_voi_bep_an_tap_the
CV_989_KH_kiem_tra_PCGD_XMC_nam_2019(06.11.2019_14h33p06)_signed
QD_6180_thanh_lap_doan_kiem_tra_PCGD_XMC_nam_2019
QD_985_thanh_lap_HD_lam_phach_cham_bai_HSG_mon_Su_Dia_lop_9
QD_984_thanh_lap_HD_coi_thi_chon_HSG_mon_Su_Dia_lop_9
DS_thi_sinh_du_thi_mon_Dia_ly_Lich_su_lop_9
KH_28_phoi_hop_to_chuc_ctr_tap_huan_ky_nang_ung_pho.._cho_doi_vien_nhi_dong
CV_990_ve_cu_GV_tham_gia_tap_huan_bien_doi_khi_hau(07.11.2019_16h47p04)_signed
CV_269_BC_bien_che_va_dang_ky_chi_tieu_tuyen_dung
QD_6179_thanh_lap_BTC_Hoi_khoe_Phu_Dong_huyenLT
QD_986_thanh_lap_HD_cham_thi_chon_HSG_mon_Su_Dia_lop_9
QD_2883_cu_GV_tham_gia_khoa_tap_huan_BD_GV_ve_CTrGDPT
QD_6180_thanh_lap_doan_kiem_tra_PCGD_XCM_2019
QD_2929_cu_CB_tham_du_tap_huan_BD_TTCM_truong_PT
CV_994_TB_ket_qua_tuyen_chon_va_HD_chuan_bi_cho_ky_thi_HSG_lop_9_cap_tinh_nam_hoc_19-20
QD_2944_cu_CB_GV_tham_gia_tap_huan_GD_ung_pho_voi_thien_tai
DS_nhap_diem_kiem_tra_chon_HSG_lop_9_mon_Su_Dia
TB_993_lich_chi_dao_tu_van_danh_gia_CSGD_cap_TH(11.11.2019_14h11p09)_signed
Ket_qua_tuyen_chon_doi_tuyen_HSG_lop_9
GM_999_khai_mac_lien_hoan_hat_dan_ca_ho_khoan_LT(12.11.2019_16h44p56)_signed
GM_998_to_chuc_gap_mat_lanh_dao_va_chia_tay_CBQL_nghi_huu(12.11.2019_16h41p58)_signed
KH_996_to_chuc_phong_trao_hoc_TA_trong_truong_PT(12.11.2019_14h11p04)_signed
QD_995_thanh_lap_doan_kiem_tra_chuyen_de_THCS_Tan_Thuy
CV_1002_Ke_hoach_to_chuc_hoi_thi_KHKT_danh_cho_HSTrH_nam_2019-2020
CV_1006_YSCV_2908_nang_cao_chat_luong_hc_XMC_cung_co_ket_qua_biet_chu
CV_2782_phat_dong_thi_dua_va_to_chuc_cac_hd_ky_niem_ngay_2011
CV_1009_gop_y_du_thao_dieu_le_KHPD_huyen_LT
CV_1008_huong_dan_thuc_hien_quy_che_cong_khai_nam_hoc_2019-2020
KH_1007_thuc_hien_quy_che_cong_khai_nam_hoc_2019-2020
GM_hoi_nghi_lay_phieu_bo_nhiem_lai_chuc_danh_pho_truong_phong
QD_3023_cu_CB_tham_gia__tap_huan_BD_to_truong_chuyen_mon...
CV_1015_cu_GV_tham_gia_tap_huan_HD_ky_nang_song_cho_HSTH
CV_1014_KH_kiem_tra_hoc_ky_I_THCS_nam_hoc_2019-2020
CV_1013_tang_cuong_cong_tac_bao_dam_ANTH_ATGT
CV_2608_cung_cap_so_lieu_phuc_vu_thanh_tra
TB_lich_sinh_hoat_CLB_phu_trach_doi_thang_11
TB_1021_lich_chi_dao_tu_van_cong_tac_tu_danh_gia_co_so_GD_THCS
CV_1022_YSCV_3029_to_chuc_HN_trien_khai_thuc_hien_CTrGDPT_doi_voi_cap_TH
QD_1019_thanh_lap_doan_kiem_tra_chuyen_de_TH&THCS_Ngan_Thuy_(2)
KH_1018_trien_khai_thang_hang_dong_vi_binh_dang_gioi_va_phong_chong_bao_luc_signed
GM_le_cong_bo_QD_bo_nhiem_CBQL_luc_8h_ngay_26.11
TT_18_ban_hanh_ctr_BDTX_CBQL_co_so_GDPT
TT_17_ban_hanh_ctr_BDTX_co_so_GDPT
CV_1024_thuc_hien_chuong_trinh_PC_tac_hai_cua_thuoc_la
QD_2883_cu_GV_tham_gia_tap_huan_THCS_ctr_GDPT
CV_1023_cu_giao_vien_tap_huan_GD_ATGT_cho_nu_cuoi_tre_tho
CV_33_tham_gia_chuong_trinh_Thieu_nhi_VN_vuon_ra_the_gioi
QD_1028_thanh_lap_BTC_hoi_thi_KHKT_danh_cho_hoc_sinh_TrH
CV_1027_HD_nhap_du_lieu_cac_don_vi_THCS
KH_2661_kiem_tra_danh_gia_va_xep_loai_cong_dong_hoc_tap_cap_xa_nam_2019
QD_6712_thanh_lap_cac_doan_kiem_tra_danh_gia_va_xep_loai_cong_dong_hoc_tap_cap_xa
CV_1032_BC_DS_cac_truong_co_cac_mon_hoc_chi_co_1_GV_giang_day
QD_ban_hanh_Dieu_le_hoi_khoe_Phu_Dong_cap_huyen
TT_20_bai_bo_cac_quy_dinh_ve_kiem_tra_va_cap_chung_chi_ngoai_ngu
THÁNG 12 NĂM 2019
CV_1044_ra_soat_dieu_chinh_ho_so_PCGD_nam_2019
QD_1000_thanh_lap_doan_CB_HS_du_thi_HSG_lop_9_cap_tinh(02.12.2019_16h41p26)_signed
CV_1043_danh_gia_cong_tac_thang_11_ke_hoach_thang_12.2019_signed
CV_1039_cong_tac_quan_ly_khai_thac_va_su_dung_thiet_bi_day_hoc_signed
CV_1040_kiem_tra_danh_gia_xep_loai_TTHTCD_nam_2019_signed
QD_1038_thanh_lap_doan_kiem_tra_danh_gia_xep_loai_TTHTCD_cac_xa_thi_tran_nam_2019
CV_3170_hoan_HN_trien_khai_thuc_hien_CTr_GDPT_cap_TH
CV_1037_cu_GV_tham_gia_tap_huan_tuyen_truyen_chu_quyen_bien_hai_dao.signed
Danh_sach_tro_cap_thang_10-11.2019
QD_1036_khen_thuong_cac_DA_dat_giai_cuoc_thi_KHKT_danh_cho_HSTrH
CV_1045_Lich_thang_12_2019
CV_37_trien_khai_va_duy_tri_mo_hinh_cong_truong_ATGT
CV_36_trien_khai_mo_hinh_gio_ra_choi_trai_nghiem_sang_tao
CV_301_ra_soat_BC_danh_sach_hien_dang_hop_dong_giang_day_tai_cac_don_vi
QD_3219_cu_CB_GV_tham_gia_khoa_tap_huan_BD_CBQL_ve_ctr_GDPT
CV_1052_TB_KH_tap_huan_day_hoc_GD_PTTNBM(05.12.2019_09h29p30)_signed
CV_2709_cham_dut_hop_dong_lam_chuyen_mon_nghiep_vu_trong_cac_cq_don_vi
CV_1057_HD_phoi_hop_trien_khai_GD_ky_nang_song_cho_HSTH
gui_lai_bieu_mau_dinh_kem_CV_1056_(co_thay_doi)
CV_1056_tap_hop_so_lieu_doi_ngu_nam_hoc_2019-2020
CV_1055_BC_so_lieu_phuc_vu__XDKH_doi_moi_ctr_GDPT-lop_1
CV_1054_HD_to_chuc_Hoi_khoe_Phu_Dong_cap_cum
CV_1058_tap_huan_trien_khai_tuyen_truyen_ve_an_ninh_bien_dao
TB_lich_sinh_hoat_CLB_phu_trach_Doi_va_tap_huan_ky_nang_...._cho_Doi_vien
CV_1061_YS_CV_3213_HD_them__mot_so_van_de_ve_GA_day_hoc
HD_39_to_chuc_DH_chau_ngoan_Bac_Ho_cap_lien_doi_tien_toi_DH_cap_huyen
CTr_phoi_hop_giua_Doan_TNCS_HCM_va_Phong_GD&DT
QD_1064_thanh_lap_BTC_va_doi_ngu_BCV_tap_huan_cong_tac_tuyen_truyen_bien_dao1
CV_1063_KH_ban_giao_thiet_bi_day_hoc_mon_TD
CV_1068_ke_hoach_don_doan_kiem_tra_PCGD_XMC_nam_2019
CV_1065_cu_GV_tham_gia_tap_huan_ve_GD_lich_su_trong_ctr_GDPT_signed
CV_1071_tap_huan_CSDL_nganh_ve_GDMN_va_PT
CV_1069_quy_dinh_su_dung_va_luu_so_sach_ho_so_thu_vien_truong_THCS
KH_1077_luyen_tap_va_tham_gia_cuoc_thi_KHKT_cap_tinh
QD_1078_thanh_lap_doan_kiem_tra_chuyen_de_THCS_Le_Ninh_signed
QD_1076_thanh_lap_to_BD_doi_tuyen_tham_gia_cuoc_thi_KHKT_cap_tinh_signed
CV_309_bien_che_va_du_kien_chi_tieu_tuyen_dung_bien_che
CV_1060_trien_khai_chuong_trinh_GD_ATGT_cho_nu_cuoi_tre_tho
CV_1080_TB_ket_qua_kiem_tra_danh_gia_xep_loai_TTHTCD_nam_2019
QD_2194_tang_thuong_huan_chuong_lao_dong
CV_402_kiem_tra_danh_sach_hien_dang_hop_dong_o_cac_don_vi
QD_1260_cu_CB_di_hoc_trung_cap_ly_luan_chinh_tri
QD_1097_cong_nhan_ket_qua_danh_gia_xep_loai_TTHTC_cac_xa_thi_tran_nam_2019
CV_1098_tap_huan_PP_noi_dung_vo_co_truyen_VN_cho_GV
QD_3452_khen_thuong_thanh_tich_thi_chon_HSG_lop_9_cap_tinh (1)
CV_2984_tiep_tuc_xay_dung_va_nhan_rong_mo_hinh_cong_truong_ATGT
CV_1101_HD_kiem_tra_HKI_lop_9
QD_3452_khen_thuong_thanh_tich_thi_chon_HSG_lop_9_cap_tinh
CV_1106_trien_khai_xet_tang_danh_hieu_NGUT
CV_to_chuc_cac_hoat_dong_giao_luu_ket_nghia_giua_CLB_PTD_
cum_duong_15_va_cum_phia_truoc
GM_trien_khai_nhiem_vu_cong_doan_nam_2020
CV_417_bao_cao_so_lieu_vien_chuc__nam_2019
TB_1766_danh_gia_phan_loai_CC_VC_doi_voi_CBQL_GD
THÁNG 1 NĂM 2020
CV_08_dieu_dong_thay_the_bo_sung_GV_coi_thi__lop_9
CV_01_KH_tap_huan_CSDL_nganh_ve_GDMN_va_PT
CV_07_HD_them_mot_so_noi_dung_ve_ky_danh_gia_ngoai_lop_9
QD_06_thanh_lap_hoi_dong_coi_kiem_tra_HKI(02.01.2020_09h27p07)_signed
QD_02_thanh_lap_BCD_kiem_tra_chat_luong_HKI(02.01.2020_09h23p34)_signed
QD_12_thanh_lap_hoi_cham_bai_kiem_tra__lop_9_HKI
CV_14_hop_trien_khai_ke_hoach_SHCM_tieng_Anh_cap_tieu_hoc
QD_11_thanh_lap_BTC_va_doi_ngu_bao_cao_vien_tap_huan_CSDL_nganh
CV_10_lich_hoat_dong_thang_01.2020(03.01.2020_10h00p58)_signed
CV_09_danh_gia_hoat_dong_thang_12.2019_KH_thang_01.2020
CV_08_xet_tuyen_dac_cach_giao_vien
QD_7648_cong_nhan_ket_qua_danh_gia_xep_loai_cong_dong_hoc_tap_cap_xa
GM_hop_BTC_hoi_khoe_Phu_Dong_huyen_Le_Thuy
QD_5203_cong_nhan_co_quan_don_vi_dat_chuan_van_hoa_5_nam
DS_nhap_diem_mon_ngu_van_lop_9
KH_18_tham_gia_cuoc_thi_nghien_cuu_KHKT_cap_tinh
QD_17_thanh_lap_doan_CB_HS_tham_gia_cuoc_thi_KHKT_cap_tinh
DS_nhap_diem_mon_toan_lop_9
DS_nhap_diem_mon_sinh_hoc_lop_9
DS_nhap_diem_mon_TA_lop_9
CV_23_bao_cao_danh_gia_tap_the_BGH_va_ca_nhan_CBQL_truong_hoc
CV_54_gop_y_du_thao_ND_quy_dinh_mot_so_dieu_cua_Luat_GD
KH_49_thong_tin_tuyen_truyen_cai_cach_hanh_chinh_nam_2020
KH_48_cai_cach_hanh_chinh_nam_2020(09.01.2020_14h48p05)_signed
KH_47_thuc_hien_cong_tac_phong_chong_tham_nhung_nam_2020_signed
QD_01_thanh_lap_hoi_dong_trong_tai_Hoi_khoe_Phu_Dong_huyen
QD_41_thanh_lap_ban_iem_tra_danh_gia_ngoai_chat_luong_HKI_mon_TA
KH_02_to_chuc_Hoi_khoe_Phu_Dong_huyen
DS_dang_ky_tham_gia_HKPD_cap_THCS
DS_dang_ky_tham_gia_HKPD_cap_TH
CV_01_de_nghi_cu_CB_bao_ve_suc_khoe_tai_HKPD_huyen
CV_56_chan_chinh_su_dung_internet_mang_xa_hoi_cua_CBGV_va_HS
QD_420_giao_chi_tieu_bien_che_su_nghiep_GD
CV_60_KH_to_chuc_HKP_giai_doan_2
GM_63_to_chuc_so_ket_HKI_va_trien_khai_nhiem_vu_HKII
GM_62_hop_BBT_trang_TTDT_mo_rong(14.01.2020_10h44p33)_signed
GM_73_rut_kinh_nghiem_cong_tac_BD_HSG_nam_hoc_2019-2020
GM_72_trao_phan_thuong_cho_HS_dat_giai_HSG_lop_9_cap_tinh
QD_05_thanh_lap_to_trong_tai_dieu_hanh_TDTT_tai_le_hoi_chua_Hoang_Phuc
BC__71_ket_qua_thuc_hien_nhiem_vu_HKI_phuong_huong_HK_II_signed
CV_68_trien_khai_cuoc_thi_viet_thu_quoc_te_UPU
Danh_sach_tro_cap_den_15-01-2020
HD_02_trien_khai_phong_trao_KH_nho_nam_hoc_2019-2020
CV_01_trien_khai_cuoc_thi_viet_thu_quoc_te_UPU
QD_70_khen_thuong_thanh_tich_cuoc_thi_KHKT_danh_cho_HSTrH_cap_tinh
QD_02_ban_hanh_quy_tac_ung_xu_cua_CB_CC_VC
CD_161_phong_chong_dich_viem_duong_ho_hap_cap_Corona_gay_ra
Cong_dien_phong_chong_dich_benh_Corona
BC_153_ket_qua_hoat_dong_cua_TTHTCD_nam_2019
 BC_152_ket_qua_danh_gia_xep_loai_cong_dong_hoc_tap_cap_xa_nam_2019
TB_2226_y_kien_cua_TTTU_vv_xu_ly_HDLD_lam_chuyen
_mon_nghiep_vu_trong_cac_dv
QD_78_thanh_lap_Ban_huan_luyen_HKPD_huyen_Le_Thuy
THÁNG 2 NĂM 2020
CV_269_HD_viec_cho_HS_SV_nghi_hoc_phong_chong_dich_benh_Corona
CV_143_HD_HS_nghi_hoc_phong_chong_dich_benh_do_virut_corona_gay_ra
KH_92_kiem_tra_tinh_hinh_trien_khai_phong_chong_benh_dich
_do_virut_Corona_gay_ra
CV_91_lich_hoat_dong_thang_02.2020
CV_90_danh_gia_hoat_dong_thang_01_KH_thang_02.2020
CV_14_lich_duyet_quyet_toan_NS_nam_2019
QD_86_thanh_lap_BCD_phong_chong_dich_benh_do_virut_Corona_gay_ra
CV_85_tang_cuong_cong_tac_phong_chong_dich_benh_do_virut_Corona_gay_ra
CV_200_dinh_chinh_bao_cao_TTHTCD_nam_2019
CV_258_tiep_tuc_cho_HS_nghi_hoc_de_phong_chong_dich_benh
_do_virut_Corona_gay_ra
CV_162_dang_tai_QD__ban_hanh_quy_dinh_ung_xu_cua_CB_CC_trong_cac_don_vi
HD_226_xet_de_nghi_tang_Ky_niem_chuong_bao_ve_ANTQ_nam_2020
CV_106_KH_tap_luyen_VDV_tham_gia_HKPD_cap_tinh
CV_105_HD_mot_so_noi_dung_khi_HS_tro_lai_truong
CV_104__danh_gia_cong_tac_danh_gia_ngoai_lop_9
CV_107_keo_dai_thoi_gian_nghi_hoc_cua_HS_do_dich_benh_nCovid-19
CV_301_keo_dai_thoi_gian_nghi_hoc_cua_HS_do_dich_benh_nCovid-19
HD_cong_tac_nu_cong_nam_2020
CV_108_HD_nghien_cuu_TT_01_va_SGK_lop_1_va_CTGDPT_2018_cap_TH
CV_111_tham_gia_hoi_thao_gioi_thieu_SGK_lop_1_theo_CTGDPT_2018
TB_293_ket_qua_danh_gia_xep_loai_tap_the_lanh_dao_cac_
truong_MN_TH_THCS_nam_2019
CV_130_tap_hop_dang_tai_giao_an_de_kiem_tra_HSG_cac_nam_len_website_nganh
CV_120_trien_khai_cuoc_thi_ATGT_cho_nu_cuoi_tre_tho_danh_cho_HS_va_GVTrH
CV_132_tang_cuong_tuyen_truyen_phong_chong_dich_benh_do_virut_Covid-19_gay_ra
KH_131_trien_khai_nam_an_toan_giao_thong_2020
KH_310_phong_chong_dich_benh_huyen_LT_nam_2020
QD_512_phe_duyet_danh_muc_SGK_lop_1_su_dung_trong_co_so_GDPT
CV_351_TB_phuong_thuc_thu_doan_trom_cap_tai_san_trong_dot_
nghi_phong_chong_dich_Covid-19
KH_373_tuyen_dung_vien_chuc_su_nghiep_GD_nam_2020
CV_411_cho_HS_di_hoc_tro_lai_sau_thoi_gian_nghi_hoc_de_phong_
chong_dich_benh_Covid-19
CV_137_BC_tren_phan_mem_CSDL_nganh_ve_tinh_hinh_day_va_hoc_NN
THÁNG 3 NĂM 2020
KH_143_thuc_hien_nhiem_vu_pho_bien_GDPL_nam_2020
CV_141_huong_ung_van_dong_tham_gia_ngay_hoi_Giot_hong_
tinh_nguyen_dot_1_nam_2020
CV_140_tiep_tuc_thuc_hien_cac_bien_phap_phong_chong_dich_benh_Covid-19
CV_147_lich_hoat_dong_thang_3.2020
CV_146_danh_gia_cong_tac_thang_02_KH_thang_3.2020
KH_144_day_manh_phong_trao_toan_dan_BVANTQ_trong_cac_truong_hoc
KH_412_kiem_tra_ra_soat_cong_tac_XD_mo_hinh_toan_dan_BVANTQ
CV_149_trien_khai_KH_phong_chong_dich_sot_xuat_huyet_nam_2020
CV_148_trien_khai_chuong_trinh_tiem_chung_mo_rong_nam_2020
QD_636_ban_hanh_quy_dinh_cu_the_tieu_chi_lua_chon_SGK_trong_CS_GDPT
CV_483_tiep_tuc_cho_HS_nghi_hoc_de_phong_chong_dich_Covid-19
Tai_lieu_HD_cac_bien_phap_cach_ly_va_phong_chong_dich_benh_Covid-19
CV_153_trien_khai_HD_on_tap_kien_thuc_cho_HS_trong_thoi_gian_nghi_hoc
TB_quyet_toan_tai_chinh_cong_doan
CV_157_tiep_tuc_thuc_hien_phong_chong_dich_benh_Covid-19
CV_05_HD_to_chuc_cac_hoat_dong_doi_HKII_nam_hoc_2019-2020
CV_04_trien_khai_cuoc_thi_suu_tap_va_tim_hieu_tem_buu_chinh
CV_451_thuc_hien_trat_tu_van_minh_do_thi_tren_dia_ban
CV_465_chan_chinh_dang_tai_thong_tin_tren_mang_xa_hoi
CV_166_tham_gia_cac_lop_BD_nang_cao_nang_luc_chuyen_mon
CV_165_de_xuat_nhu_cau_dao_tao_BD_GV_va_CBQL_GDMN
CV_172_tang_cuong_thuc_hien_phong_chong_dich_benh_Coid-19_
trong_le_cuoi_tiec_cuoi
CV_171_tiep_tuc_day_manh_thuc_hien_DA_phat_trien_van_hoa_doc
CV_170_HD_cong_tac_tu_danh_gia_cs_GD
CV_169_lap_KH_dau_tu_cong_trung_han_gd_2021-2025
Tai_lieu_HD_cach_ly_y_te_tai_cs_cach_ly_va_tai_nha_noi_luu_tru_
phong_chong_dich_Covid-19
CV_168_xay_dung_nha_ve_sinh_trong_truong_hoc_tren_dia_ban
CV_167_YS_CV_548_HD_hoc_sinh_on_tap_trong_thoi_gian_nghi_hoc_
phong_chong_dich_benh
CV_174_ra_soat_KH_h_tro_TB_day_hoc_nha_an_nha_bep_cho_cac_truong_PTDTBT
CV_803_dieu_chinh_khung_KH_thoi_gian_nam_hoc_2019-2020
CV_576_cho_hoc_sinh_tiep_tuc_nghi_hoc_va_hoan_to_chuc_HKPD_cap_tinh_de_
phong_chong_dich_Covid-19
KH_555_trien_khai_lua_chon_SGK_lop_1_theo_ctr_GDPT_2018
CV_176_ra_soat_danh_muc_thiet_bi_day_hoc_toi_thieu_lop_1
CV_182_HD_lua_chon_SGK_lop_1_CTrGDPT_2018_nam_hoc_2020-2021
QD_188_thanh_lap_doan_giam_sat_kiem_tra_viec_thuc_hien_lua_chon_SGK_lop_1
CV_186_van_dong_ung_ho_quy_nhan_dao_nam_2020
KH_157_day_manh_phong_chong_bao_hanh_tre_trong_cac_cs_GDMN
CV_192_to_chuc_hoat_dong_huong_ung_chien_dich_gio_trai_dat_nam_2020
QD_191_tang_co_dong_doi_giay_chung_nhan_ca_nhan_dat_giai_tai_HKPD_huyen_LT
KH_583_sap_nhap_va_doi_ten_truong_thuoc_2_xa_Ngu_Thuy_va_Truong_Thuy
CV_195_XD_KH_ktra_giam_sat_viec_phong_chong_Covid-19_va_HD_on_tap_
o_nha_cua_HS.pdf
CV_634_cho_HS_tiep_tuc_nghi_hoc_de_phong_chong_dich_benh_Covid-19
ND_30_cua_CP_ve_cong_tac_van_thu
CV_194_tuyen_truyen_co_dong_phuc_vu_dai_hoi_Dang_bo_huyen_tien_toi_
dai_hoi_tinh_va_toan_quoc
CV_193_gioi_thieu_ca_nhan_tap_the_xet_giai_thuong_Vu_A_Dinh
(KHAN)_CV_197_khai_bao_y_te_trong_CB_GV_HS_va_phat_huy_sang_kien_
tham_gia_hd_pc_dich_Covid-19
CV_597_tang_cuong_cong_tac_phong_chong_dich_benh_Covid-19
CV_22_thong_tin_tuyen_truyen_viec_tiep_nhan_cach_ly_tap_trung_cong_dan_VN_tai_huyen
CV_196_trien_khai_thuc_hien_CT_02_ve_thuc_hien_trat_tu_van_minh_do_thi
CV_1040_HD_tam_thoi_khu_trung_va_xu_ly_moi_truog_khu_vuc_co_
benh_nhan_Covid-19_tai_cong_dong
CV_200_Bao_cao_thuc_hien_CTGDPT_2018_doi_voi_cap_TH
CT_03_cua_UBND_huyen_ve_thuc_hien_cac_bien_phap_cap_bach_phong_
chong_dich_benh_Covid-19
CV_202_thuc_hien_cac_bien_phap_cap_bach_phong_chong_dich_benh_
Covid-19_theo_CT_16_cua_TTgCP
Cong_dien_680_cua_Giam_doc_So_GD&DT_Quang_Binh_ve_
phong_chong_dich_benh_Covid-19
TB_203_truc_va_giai_quyet_cong_viec_trong_thoi_gian_cach_ly..._
phong_chong_Covid-10
THÁNG 4 NĂM 2020
CV_620_tiep_tuc_ra_soat_sap_xep_lai_xu_ly_tai_san_cong_theo_ND_167
CV_xet_trao_hoc_bong_Doraemon_nam_2020
CV_205_bao_cao_viec_trien_khai_on_tap_cho_HS_trong_thoi_gian_nghi_hoc
CV_212_HD_thuc_hien_dieu_chinh_noi_dung_day_hoc_HKII
CV_211_lich_hoat_dong_thang_4.2020
CV_210_bao_cao_tinh_hinh_co_nuoi
CV_208_danh_gia_hoat_dong_thang_3_KH_thang_4.2020
CV_214_dang_ky_nhu_cau_thiet_bi_day_hoc_do_dung_do_choi
CV_213_HD_lap_KHPT_nam_hoc_2020-2021
CV_218_bao_cao_tinh_hinh_tham_gia_BHYT_cua_hoc_sinh
CV_217_to_chuc_hoc_tren_Dai_truyen_hinh_VN
CV_212_HD_thuc_hien_dieu_chinh_noi_dung_ctr_HKII_nam_hoc_2019-2020
CV_220_nop_SKCTKT_nam_hoc_2019-020
QD_732_thanh_lap_to_GV_CBQL_cot_can_ho_tro_BD_GV_
CBQLthuc_hien_CTrGDPT_2018
CV_229_trien_khai_cac_hoat_dong_huong_ung_Ngay_Sach_VN_va_Hoi_sach_Online (1)
Mau_bao_cao_kem_theo_CV_229
CV_229_trien_khai_cac_hoat_dong_huong_ung_Ngay_Sach_VN_va_Hoi_sach_Online
Phu_lu_kem_theo_CV_226
CV_226_KH_BD_truc_tuyen_GV_TH_cot_can_dot_2_thuc_hien_CTr_GDPT_2018
KH_231_trien_khai_thang_hanh_dong_ve_an_toan_ve_sinh_lao_dong_nam_2020
QD_761_cu_CB_GV_tham_gia_BD_truc_tuyen_thuc_hien_CTrGDPT_cho_TTCM_TH
CV_234_gioi_thieu_va_HD_thuc_hien_dieu_chinh_noi_dung_chuong_trinh_HKII
CV__236_YSCV_773_day_manh_viec_to_chuc_cho_HS_hoc_tren_truyen_hinh
Mau_bao_cao_kem_theo_CV_239
CV_1087_TB_phuong_thuc_thu_doan_toi_pham_lua_dao_chiem_doat_tai_sna
CV_1074_danh_muc_nhung_viec_can_lam_de_phong_hong_dich_benh_
Covid-19_trong_truong_hoc
CV_1398_HD_cac_dieu_kien_dam_bao_an_toan_cho_hoc_sinh_tro_lai_truong
CV_243_chuan_bi_noi_dung_hoi__nghi_truc_tuyen
CV_1366_HD_mot_so_che_do_lam_viec_nghi_he_doi_voi_GV_trong_thoi_
gian_phong_chong_dich_Covid-19
CV_1360_HD_kiem_tra_danh_gia_HKII_nam_hoc_2019-2020
CV_823_TB_di_hoc_tro_lai_va_HD_cac_dk_dam_bao_an_toan_cho_HS
CV_238_danh_muc__nhung_viec_can_lam_de_phong_chong_dich_Covid-19_
trong_truong_hoc
CV_93_duyet_quyet_toan_ngan_sach_nam_2020_cap_TH
CV_246_TB_di_hoc_tro_lai_va_HD_cac_dieu_kien_dam_bao_an_toan_cho_HS
CV_248_huong_dan_danh_gia_thi_dua_truong_TH_nam_hoc_2019-20201
CV_250_danh_gia_tinh_hinh_tu_thang_2_den_nay_va_nhiem_vu_trong_
tam_den_cuoi_nam_hoc
CV_247_HD_thuc_hien_chuong_trinh_KH_day_hoc_HKII_nam_hoc_2019-2020
QĐ_837_cac_tieu_chi_danh_gia_website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI

 • 04/2024/TT-BLĐTBXH
  Thứ tư - 29/05/2024 07:05
  Thông tư 04/2024/TT-BLĐTBXH ban hành bởi BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ngày 06-05-2024 quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.
 • 03/2024/TT-TTCP
  Thứ tư - 29/05/2024 07:05
  Thông tư 03/2024/TT-TTCP ban hành bởi THANH TRA CHÍNH PHỦ ngày 25-03-2024 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Thanh tra.
 • 01/2024/TT-BKHĐT
  Thứ tư - 29/05/2024 07:05
  Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT ban hành bởi BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ngày 15-02-2024 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
 • 03/2024/TT-BLĐTBXH
  Thứ tư - 29/05/2024 07:05
  Thông tư 03/2024/TT-BLĐTBXH ban hành bởi BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ngày 18-04-2024 hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.
 • 49/2024/NĐ-CP
  Thứ tư - 29/05/2024 07:05
  Nghị định 49/2024/NĐ-CP ban hành bởi CHÍNH PHỦ ngày 10-05-2024 quy định về hoạt động thông tin cơ sở.
 • 381/QĐ-TTg
  Thứ tư - 29/05/2024 07:05
  Quyết định 381/QĐ-TTg ban hành bởi THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ngày 07-05-2024 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

THỜI SỰ

 • Top 5 mẫu cửa nhôm nhà tắm đẹp chỉ có tại SUNDOOR
  Thứ hai - 20/05/2024 16:06
  Cửa nhôm nhà tắm được đánh giá cao về tính thẩm mỹ, an toàn. Sản phẩm chống chịu ẩm, nhiệt độ cao và chất tẩy rửa nên đảm bảo độ bền tối đa, thích hợp cho mọi gia đình.
 • Hướng dẫn tập gym cho người mới bắt đầu tránh chấn thương
  Thứ sáu - 17/05/2024 14:06
  Tập gym mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và vóc dáng, tuy nhiên, đối với người mới bắt đầu, nguy cơ chấn thương là điều cần lưu ý. Bài viết này sẽ cung cấp hướng dẫn tập gym cho người mới bắt đầu giúp bạn tránh chấn thương và đạt hiệu quả tốt nhất.
 • JobsGO ứng dụng AI vào công cụ mới - hỗ trợ mọi thắc mắc về luật lao động
  Thứ sáu - 17/05/2024 13:11
  Tiếp nối sự thành công của các tính năng tích hợp với AI trước đó, JobsGO (nền tảng hỗ trợ tuyển dụng & tìm việc làm hàng đầu Việt Nam) mới đây đã cho ra mắt công cụ "Hỏi đáp luật lao động" kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI). Hệ thống JobsGO AI sẽ tự động phân tích câu hỏi và đưa ra câu trả lời chi tiết phù hợp với tình huống của người dùng dựa trên văn bản pháp luật mới nhất về Luật Lao Động cũng như dữ liệu từ các chuyên gia pháp lý.
 • Hơn 500 học sinh, sinh viên được truyền cảm hứng trong F-TALK 2024 với chủ đề Trải nghiệm để thành...
  Thứ ba - 14/05/2024 17:32
  Tối ngày 10/05/2024, hơn 500 học sinh đến từ các trường THPT khu vực ĐBSCL và sinh viên Đại học FPT Cần Thơ đã được giao lưu, truyền cảm hứng từ các diễn giả giám đốc sáng tạo, diễn viên, hoa hậu nổi tiếng tại F-TALK 2024.
 • Cần chuẩn bị và lưu ý gì trước khi thi IELTS?
  Thứ ba - 14/05/2024 09:59
  Việc chuẩn bị cho kỳ thi IELTS thật kỹ từ sớm là điều bạn cần làm ngay từ khi có ý định dự thi chứng chỉ này. Bởi, IELTS đòi hỏi rất nhiều ở người học sự kiên trì rèn luyện, tích lũy kiến thức. Dưới đây là những điều cần chuẩn bị và lưu ý trước khi tham gia kỳ thi để có thể đạt được kết quả tốt nhất.
 • Top 10 lý do vì sao nên sử dụng Bizfly Simple Storage trong doanh nghiệp
  Thứ sáu - 10/05/2024 18:17
  Bizfly Simple Storage là giải pháp cloud storage/lưu trữ đám mây tiên tiến được cung cấp bởi Bizfly Cloud, mang đến cho doanh nghiệp nhiều lợi ích vượt trội so với các phương pháp lưu trữ truyền thống. Dưới đây là 10 lý do hàng đầu vì sao bạn nên sử dụng Bizfly Simple Storage cho doanh nghiệp của mình. Hãy cùng Bizflly Cloud tìm hiểu nhé!

HÌNH ẢNH